T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Kalite Ve Verimlilik Yönetim Biriminin Görevleri

Güncelleme Tarihi: 22/04/2019

Hastane Kalite Ve Verimlilik Yönetim Biriminin Görevleri

 1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

 3. Öz değerlendirmeleri yönetmek.

 4. Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

 5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

 6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

 7. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

 8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

 9. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

 10. Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kurumda gerçekleştirilmesini sağlamak.

 11. Kurumda karşılaşılan klinik kalite ve verimliliğe ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile uygunsuzlukları gidermeye

  yönelikgerçekleştirilecekdüzelticiönleyicifaaliyetönerilerinihastaneyönetimeraporlamak.

 12. Klinik kalite göstergeleri ile Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarına klinik kalite karar destek sistemi (KDS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemin’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.

 13. Verimlilik gösterge kartları ile sağlık bilgi yönetim sistemleri yazılımları aracılığıyla USS’ye (Ulusal Sağlık Sistemi)

  iletilenverilerinzamanında,doğruvebelirlenenkurallarauygunşekildegönderiminisağlamak.

 14. Kurumda izlenen her bir klinik kalite sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar oluşturularak il sağlık müdürlüğü ile paylaşmak.

 15. Sağlık tesisindeki, klinik kalite ve verimliliğe ilişkin çalışmaları izlemek, değerlendirmek, sorunları ve çözüm

önerileriniüstyönetimeraporlamak.

1/1