T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Yönetmenliğİ

Güncelleme Tarihi: 22/04/2019

HASTAHAKLARIYÖNETMELİĞİBİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlarveİlkeler


Madde1-BuYönetmelik;temelinsanhaklarınınsağlıkhizmetlerisahasındakiyansımasıolanvebaştaTürkiyeCumhuriyeti Anayasası'nda,diğermevzuattavemilletlerarasıhukukimetinlerdekabuledilen"hastahakları"nısomutolarakgöstermekvesağlık hizmetiverilenbütünkurumvekuruluşlardavesağlıkkurumvekuruluşlarıdışındasağlıkhizmetiverilenhallerde,insanhaysiyetine yakışırşekildeherkesin"hastahakları"ndanfaydalanabilmesine,hakihlallerindenkorunabilmesinevegerektiğindehukukikorunma yollarınıfiilenkullanabilmesinedairusülveesaslarıdüzenlemekamacıilehazırlanmıştır.

Kapsam

Madde2-BuYönetmelik;sağlıkhizmetiverilenresmiveözelbütünkurumvekuruluşları,bukurumvekuruluşlardaveya bunlarındışındahizmetekatılanherkademedekiveunvandakiilgililerivehizmettenfaydalanmahakkınıhaizolanbütünfertleri kapsar.

HukukiDayanak

Madde3-(Değişik:RG-8/5/2014-28993)

BuYönetmelik;15/5/1987tarihlive3359SayılıSağlıkHizmetleriTemelKanununave11/10/2011tarihlive663SayılıSağlıkBakanlığıveBağlıKuruluşlarınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararnamenin8ncive40ncımaddelerinedayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4- BuYönetmelik'tegeçendeyimlerden;

 1. Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,
 2. Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,
 3. Personel: Hizmetin, resmi veya özel sağlık kurumlarında ve kuruluşlarında veya serbest olarak sunulmasına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden kimseleri,
 4. (Değişik:RG-8/5/2014-28994) Sağlık kurum ve kuruluşu: Sağlık hizmeti verilen kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşları ile tababet icra edilen bütün yerleri,
 5. Hasta hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını,
 6. (Ek:RG-8/5/2014-28994) Yeterlik:Yaşınınküçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan onay verenin önerilen tıbbi müdahalede karşılaşabileceği ya da reddettiğinde doğabilecek sonuçları makul bir şekilde anlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olma halini,
 7. (Ek:RG-8/5/2014-28994) Tıbbi müdahale: Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fizikî ve ruhî girişimi,

  ğ)(Ek:RG-8/5/2014-28994)Bilgilendirme:Yapılmasıplanlananhertürlütıbbimüdahaleöncesindemüdahaleyigerçekleştireceksağlıkmeslekmensubutarafındankişiyegereklibilgininverilmesini,

 8. (Ek:RG-8/5/2014-28994) Rıza: Kişinin tıbbi müdahaleyi serbest iradesiyle ve bilgilendirilmiş olarak kabul etmesini, ifade eder.

İlkeler

Madde5-Sağlıkhizmetlerininsunulmasındaaşağıdakiilkelereuyulmasışarttır:

 1. Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur.

 1. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.
 2. Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.
 3. Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.
 4. Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.
 5. Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

İKİNCİBÖLÜM

SağlıkHizmetlerindenFaydalanmaHakkı AdaletveHakkaniyeteUygunOlarakFaydalanma

Madde6-Hasta,adaletvehakkaniyetilkeleriçerçevesindesağlıklıyaşamanınteşvikedilmesineyönelikfaaliyetlervekoruyucu sağlıkhizmetleridedahilolmaküzere,sağlıkhizmetlerindenihtiyaçlarınauygunolarakfaydalanmahakkınasahiptir.Buhak,sağlıkhizmetiverenbütünkurumvekuruluşlarilesağlıkhizmetindegörevalanpersonelinadaletvehakkaniyetilkelerineuygunhizmet vermeyükümlülüklerinideiçerir.

Bilgiİsteme

Madde7-Hasta,sağlıkhizmetlerindennasılfaydalanabileceğikonusundabilgiisteyebilir.Buhak,hangisağlıkkuruluşundanhangişartlaragörefaydalanılabileceğini,sağlıkkurumvekuruluşlarıtarafındanverilenhertürlühizmetveimkanınnelerolduğunuve müracaatedilenkuruluştaverilensağlıkhizmetlerindenfaydalanmausulüneöğrenmehaklarınıdakapsar.

Bütünsağlıkkurumvekuruluşları,hastayıbirincifıkrauyarıncabilgilendirmekiçinyeterliteknikdonanımıhaizbirimioluşturmak; bubirimde,hastayakesinveyeterlibilgiverebileceknitelikveehliyetesahippersonelidaimiolarakistihdametmekvehastanın ihtiyacıolanbirimlerekolaycaulaşabilmesiniteminetmeküzere,kuruluşunuygunyerlerindebilgilendiricitabela,broşürveişaretler bulundurmakgibitedbirlerialmakzorundadırlar.

SağlıkKuruluşunuSeçmeveDeğiştirme

Madde8-Hasta;tabiolduğumevzuatınöngördüğüusülveşartlarauyulmakkaydıile,sağlıkkurumvekuruluşunuseçmeve seçtiğisağlıkkuruluşundaverilensağlıkhizmetindenfaydalanmahakkınasahiptir.

Mevzuatilebelirlenmişsevksistemineuygunolmakşartıilehastasağlıkkuruluşunudeğiştirebilir.Ancak,kuruluşudeğiştirmeninhayatitehlikeyeyolaçıpaçmayacağıvehastalığınındahadaağırlaşıpağırlaşmayacağıhususlarındahastanıntabiptarafından aydınlatılmasıvehayatitehlikebakımındansağlıkkuruluşunundeğiştirilmesindetıbbensakıncagörülmemesiesastır.

Acilvak'alardışında,herhangibirsosyalgüvenlikkuruluşunabağlıolupdamevzuatınöngördüğüsevkzincirineuymayanlararadaki ücretfarkınıkendilerikarşılar.

Hastanınsağlıkkuruluşundakalmasındatıbbenfaydabulunmayanveyabirbaşkasağlıkkuruluşunanakligerekliolanhallerde,durum hastayaveya15incimaddeninikincifıkrasındabelirtilenkişilereaçıklanır.Nakildenönce,gerekenbilgilernakiltalebindebulunulanveyatıbbenuygungörülensağlıkkuruluşuna,sevkedenkuruluşveyamevzuatlabelirlenenyetkililerceverilir.Herikidurumdadahizmetinaksamadanvekesintisizolarakverilmesiesastır.

PersoneliTanıma,SeçmeveDeğiştirme

Madde9-Hastayatalebihalinde,kendisinesağlıkhizmetiverecekveyavermekteolantabiplerinvediğerpersonelinkimlikleri, görevveunvanlarıhakkındabilgiverilir.

Mevzuatilebelirlenmişusüllereuyulmakşartıilehastanın,kendisinesağlıkhizmetiverecekolanpersoneliserbestçeseçme,tedavisi ileilgilenentabibideğiştirmevebaşkatabiplerinkonsültasyonunuistemekhakkıvardır.

Personeliseçme,tabibideğiştirmevekonsültasyonistemehaklarıkullanıldığında,mevzuatilebelirlenenücretfarkı,buhakları kullananhastatarafındankarşılanır.

ÖncelikSırasınınBelirlenmesiniİsteme

Madde10-Sağlıkkuruluşununhizmetvermeimkanlarınınyetersizveyasınırlıolmasısebebiylesağlıkhizmetitalebizamanında karşılanamayanhallerde,hastanın,öncelikhakkınıntıbbikriterleredayalıveobjektifolarakbelirlenmesiniistemekhakkıvardır.

Acilveadlivak'alarileyaşlılarveözürlülerhakkındaönceliksırasınınbelirlenmesindeilgilimevzuathükümleriuygulanır.

TıbbiGereklereUygunTeşhis,TedaviveBakım


Madde11-Hasta,moderntıbbibilgiveteknolojiningereklerineuygunolarakteşhisininkonulmasını,tedavisininyapılmasınıve bakımınıistemekhakkınasahiptir.

Tababetinilkelerinevetababetileilgilimevzuathükümlerineaykırıveyaaldatıcımahiyetteteşhisvetedaviyapılamaz.

TıbbiGerekliliklerDışındaMüdahaleYasağı

Madde12-Teşhis,tedaviveyakorunmamaksadıolmaksızın,ölümeveyahayatitehlikeyeyolaçabilecekveyavücutbütünlüğünüihlaledebilecekveyaakliveyabedenimukavemetiazaltabilecekhiçbirşeyyapılamazvetalepdeedilemez.

ÖtenaziYasağı

Madde13-Ötenaziyasaktır.

Tıbbigereklerdenbahisleveyahernesuretleolursaolsun,hayathakkındanvazgeçilemez.Kendisininveyabirbaşkasınıntalebiolsa dahil,kimseninhayatınasonverilemez.

TıbbiÖzenGösterilmesi

Madde14-Personel,hastanındurumunungerektirdiğitıbbiözenigösterir.Hastanınhayatınıkurtarmakveyasağlığınıkorumakmümkünolmadığıtakdirdedahi,ıstırabınıazaltmayaveyadindirmeyeçalışmakzorunludur.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

SağlıkDurumuİleİlgiliBilgiAlmaHakkı

BilgilendirmeninKapsamı

Madde15-(Başlığıilebirliktedeğişik:RG-8/5/2014-28994)

Hastaya;

 1. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,
 2. Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi,
 3. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, ç) Muhtemel komplikasyonları,
 4. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri,
 5. Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
 6. Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,
 7. Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği, hususlarında bilgi verilir.

Kayıtlarıİnceleme

Madde16-Hasta,sağlıkdurumuileilgilibilgilerbulunandosyayıvekayıtları,doğrudanveyavekiliveyakanunitemsilcisi vasıtasıileinceleyebilirvebirsuretinialabilir.Bukayıtlar,sadecehastanıntedavisiiledoğrudanilgiliolanlartarafındangörülebilir.

KayıtlarınDüzeltilmesiniİsteme

Madde17-Hasta;sağlıkkurumvekuruluşlarınezdindebulunankayıtlarındaeksik,belirsizvehatalıtıbbiveşahsibilgilerin tamamlanmasını,açıklanmasını,düzeltilmesinivenihaisağlıkdurumuveşahsidurumunauygunhalegetirilmesiniisteyebilir.

Buhak,hastanınsağlıkdurumuileilgiliraporlaraitirazveaynıveyabaşkakurumvekuruluşlardasağlıkdurumuhakkındayenirapor düzenlenmesiniistemehaklarınıdakapsar.

BilgiVermeninUsulü

Madde18-(Değişik:RG-8/5/2014-28994)

Bilgi,mümkünolduğuncasadeşekilde,tereddütveşüpheyeyerverilmeden,hastanınsosyalvekültüreldüzeyineuygunolarak anlayabileceğişekildeverilir.

Hasta,tıbbimüdahaleyigerçekleştireceksağlıkmeslekmensubutarafındantıbbimüdahalekonusundasözlüolarakbilgilendirilir.Bilgilendirmevetıbbimüdahaleyiyapacaksağlıkmeslekmensubununfarklıolmasınızorunlukılandurumlarda,budurumailişkin


hastayaaçıklamayapılmaksuretiylebilgilendirmeyeterliliğinesahipbaşkabirsağlıkmeslekmensubutarafındanbilgilendirme yapılabilir.

Hastanınkendisininbilgilendirilmesiesastır.Hastanınkendisiyerinebirbaşkasınınbilgilendirilmesinitalepetmesihalinde,butalepkişininimzasıileyazılıolarakkayıtaltınaalınmakkaydıylasadecebilgilendirilmesiistenilenkişilerebilgiverilir.

Hasta,aynışikayetiileilgiliolarakbirbaşkahekimdendesağlıkdurumuhakkındaikincibirgörüşalmayıtalepedebilir.Acildurumlardışında,bilgilendirmehastayamakulsüretanınarakyapılır.

Bilgilendirmeuygunortamdavehastanınmahremiyetikorunarakyapılır.

Hastanıntalebihalindeyapılacakişleminbedelineilişkinbilgilersağlıkhizmetsunucusununilgilibirimleritarafındanverilir.

BilgiVerilmesiCaizOlmayanveTedbirAlınmasıGerekenhaller

Madde19-Hastanınmaneviyapısıüzerindefenatesiryapmaksuretiylehastalığınartmasıihtimalininbulunmasıvehastalığın seyrininvesonucununvahimgörülmesihallerinde,teşhisinsaklanmasıcaizdir.

Hastayaveyayakınlarına,hastanınsağlıkdurumuhakkındabilgiverilipverilmemesi,yukarıdakifıkradabelirtilenşartlarçerçevesinde tabibinintakdirinebağlıdır.

Tedavisiolmayanbirteşhis,ancakbirtabiptarafındanvetambirihtiyatiçindehastayahissettirilebilirveyabildirilebilir.Hastanınaksiyöndebirtalebininbulunmamasıveyaaçıklanacağışahsınöncedenbelirlenmemesihalinde,böylebirteşhisailesinebildirilir.

BilgiVerilmesiniYasaklama

Madde20-(Değişik:RG-8/5/2014-28994)

İlgilimevzuathükümlerive/veyayetkilimercilercealınacaktedbirleringerektirdiğihallerdışında;kişi,sağlıkdurumuhakkında kendisinin,yakınlarınınyadahiçkimseninbilgilendirilmemesinitalepedebilir.Budurumdakişininkararıyazılıolarakalınır.Hasta,bilgiverilmemesitalebiniistediğizamandeğiştirebilirvebilgiverilmesinitalepedebilir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

HastaHaklarınınKorunması

MahremiyeteSaygıGösterilmesi

Madde21-Hastanın,mahremiyetinesaygıgösterilmesiesastır.Hastamahremiyetininkorunmasınıaçıkçatalepdeedebilir.Hertürlütıbbimüdahale,hastanınmahremiyetinesaygıgösterilmeksuretiyleicraedilir.

Mahremiyetesaygıgösterilmesivebunuistemekhakkı;

 1. Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
 2. Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
 3. Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,
 4. Tedavisiile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,
 5. Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,
 6. Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar. Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

Eğitimverilensağlıkkurumvekuruluşlarında,hastanıntedavisiiledoğrudanilgiliolmayanlarıntıbbimüdahalesırasındabulunması gerekliise;öncedenveyatedavisırasındabununiçinhastanınayrıcarızasıalınır.

RızaOlmaksızınTıbbiAmeliyeyeTabiTutulmama

Madde22-Kanundagösterilenistisnalarhariçolmaküzere,kimse,rızasıolmaksızınveverdiğirızayauygunolmayanbirşekilde tıbbiameliyeyetabitutulamaz.

Birsuçişlediğiveyabunaiştirakettiğişüphesialtındabulunankişininişlediğisuçunmuhtemeldelillerinin,kendisininveyamağdurun vücudundaolduğudüşünülenhallerde;budelillerinortayaçıkarılmasıiçinsanığınveyamağduruntıbbiameliyeyetabitutulması, hakiminkararınabağlıdır.

Gecikmesindesakıncabulunanhallerdebuameliye,cumhuriyetsavcısınıntalebiüzerineyapılabilir.


BilgilerinGizliTutulması

Madde23-Sağlıkhizmetininverilmesisebebiyleedinilenbilgiler,kanunilemüsaadeedilenhallerdışında,hiçbirşekildeaçıklanamaz.

Kişininrızasınadayansabile,kişilikhaklarındanbütünüylevazgeçilmesi,buhaklarınbaşkalarınadevriveyaaşırışekildesınırlanması neticesinidoğuranhallerdebilgininaçıklanması,bunlarıaçıklayanınhukukisorumluluğunukaldırmaz.

Hukukiveahlakiyöndengeçerlivehaklıbirsebebedayanmaksızınhastayazararvermeihtimalibulunanbilgininifşaedilmesi, personelinvediğerkimselerinhukukivecezaisorumluluğunudagerektirir.

Araştırmaveeğitimamacıileyapılanfaaliyetlerdedehastanınkimlikbilgileri,rızasıolmaksızınaçıklanamaz.

BEŞİNCİBÖLÜM

TıbbiMüdahaledeHastanınRızası

HastanınRızasıveİzin

Madde24-(Değişik:RG-8/5/2014-28994)

Tıbbimüdahalelerdehastanınrızasıgerekir.Hastaküçükveyamahcurisevelisindenveyavasisindenizinalınır.Hastanın,velisininveyavasisininolmadığıveyahazırbulunamadığıveyahastanınifadegücününolmadığıhallerde,buşartaranmaz.

Kanunitemsilcininrızasınınyeterliolduğuhallerdedahi,anlatılanlarıanlayabilecekleriölçüde,küçükveyakısıtlıolanhastanın dinlenmesisuretiylemümkünolduğukadarbilgilendirmesürecine  ve  tedavisiileilgilialınacakkararlarakatılımısağlanır.

Sağlıkkurumvekuruluşlarıtarafındanengellilerindurumunauygunbilgilendirmeyapılmasınaverızaalınmasınayönelikgerekli tedbirleralınır.

Kanunitemsilcitarafındanrızaverilmeyenhallerde,müdahaledebulunmaktıbbengerekliise,velayetvevesayetaltındakihastaya tıbbimüdahaledebulunulabilmesi;TürkMedeniKanununun346ncıve487incimaddeleriuyarıncamahkemekararınabağlıdır.

Tıbbimüdahalesırasındaisteğiniaçıklayabilecekdurumdabulunmayanbirhastanın,tıbbîmüdahaleileilgiliolarakönceden açıklamışolduğuisteklerigözönünealınır.

Yeterliğinzamanzamankaybedildiğitekrarlayıcıhastalıklarda,hastadanyeterliğiolduğudönemdeonukaybettiğidönemlereilişkin yapılacaktıbbimüdahaleiçinrızavermesiistenebilir.

Hastanınrızasınınalınamadığıhayatitehlikesininbulunduğuvebilincininkapalıolduğuacildurumlarilehastanınbirorganınınkaybınaveyafonksiyonunuifaedemezhalegelmesineyolaçacakdurumunvarlığıhalinde,hastayatıbbimüdahaledebulunmakrızaya bağlıdeğildir.Budurumdahastayagereklitıbbimüdahaleyapılarakdurumkayıtaltınaalınır.Ancakbudurumda,mümkünsehastanınoradabulunanyakınıveyakanunitemsilcisi;mümkünolmadığıtakdirdedetıbbimüdahalesonrasındahastanınyakınıveyakanuni temsilcisibilgilendirilir.Ancakhastanınbilinciaçıldıktansonrakitıbbimüdahaleleriçinhastanınyeterliğiveifadeedebilmegücünebağlıolarakrızaişlemlerinebaşvurulur.

Sağlıkkurumvekuruluşlarındayataraktedavisitamamlananhastaya,genelsağlıkdurumu,ilaçları,kontroltarihleridiyetve sonrasındaneleryapmasıgerektiğigibibilgileriiçerentaburcusonrasıtedaviplanısağlıkmeslekmensubutarafındansözelolarak anlatılır.Dahasonrabutedaviplanınınyeraldığıepikrizinbirnüshasıhastayaverilir.

TedaviyiReddetmeveDurdurma

Madde25-Kanunenzorunluolanhallerdışındavedoğabilecekolumsuzsonuçlarınsorumluluğuhastayaaitolmaküzere;hasta kendisineuygulanmasıplanlananveyauygulanmaktaolantedaviyireddetmekveyadurdurulmasınıistemekhakkınasahiptir.Buhalde,tedavininuygulanmamasındandoğacaksonuçlarınhastayaveyakanunitemsilcilerineveyahutyakınlarınaanlatılmasıvebunu gösterenyazılıbelgealınmasıgerekir.

Buhakkınkullanılması,hastanınsağlıkkuruluşunatekrarmüracaatındahastaaleyhinekullanılamaz.

RızaFormu

Madde26-(Başlığıilebirliktedeğişik:RG-8/5/2014-28994)

Mevzuattaöngörülendurumlarileuyuşmazlığamahalvermesitıbbenmuhtemelgörülentıbbimüdahaleleriçinsağlıkkurumve kuruluşunca15incimaddedekibilgileriiçerenrızaformuhazırlanır.Rızaformundayeralanbilgiler;sözlüolarakhastayaaktarılarakrızaformuhastayaveyakanunitemsilcisineimzalatılır.Rızaformuikinüshaolarakimzaaltınaalınırvebirnüshasıhastanındosyasınakonulur,diğeriisehastayaveyakanunitemsilcisineverilir.Acildurumlardatıbbimüdahaleninhastatarafındankabuledilmemesidurumunda,bubeyanimzalıolarakalınır,imzadanimtinaetmesihalindedurumtutanakaltınaalınır.Rızaformubilgilendirmeyiyapanvetıbbimüdahaleyigerçekleştireceksağlıkmeslekmensubutarafındanimzalanır.Verilenbilgilerindoğruluğundanilgilisağlıkmeslekmensubusorumludur.Rızaformlarıarşivmevzuatınauygunolarakmuhafazaedilir.


AlışılmışOlmayanTedaviUsullerininUygulanması

Madde27-Klinikveyalaboratuarmuayenelerisonucundabilinenklasiktedavimetodlarınınhastayafaydavermeyeceğininsabit olmasıvedahaevveldeneyhayvanlarıüzerindekafiderecedetecrübeedilmeksuretiylefaydalıtesirlerininanlaşılmasıvehastanın rızasınınbulunmasışartlarıbirliktemevcutolduğunda,bilinenklasiktedavimetodlarıyerinebaşkabirtedaviusulüuygulanabilir.

Ayrıca,bilinenklasiktedavimetodudışındakibirmetodunuygulanabilmesiiçin,hastayafaydalıolacağınınvebutedavininbilinenklasiktedaviusullerindendahaelverişsizsonuçvermeyeceğininmuhtemelolmasıdaşarttır.

Evvelcetecrübeedilmemişbirtıbbitedavivemüdahaleusulü,ancakzararvermeyeceğininvehastayıkurtaracağınınmutlakolarak öngörülmesihalindeyapılabilir.

AltıncıBölüm'deyeralanhükümlersaklıdır.

RızanınŞekliveGeçerliliği

Madde28-Mevzuatınöngördüğüistisnalardışında,rızaherhangibirşeklebağlıdeğildir.

Hukukaveahlakaaykırıolarakalınanrızahükümsüzdürvebuşekildealınanrızayadayanılarakmüdahaledebulunulamaz.

OrganveDokuAlınmasındaRıza

Madde29-18yaşındanküçükvemümeyyizolmayanlardanorganvedokualınamaz.Buşartlarıtamamolanlardanteşhis,tedavivebilimselamaçlarileorganveyadokualınması,2238sayılıOrganveDokuAlınması,SaklanmasıveNakliHakkındaKanun'un6ncımaddesindeöngörülenyazılışekilşartınatabidir.Ölüdenorganvedokualınmaşartıvecesetlerinbilimselaraştırmaiçinmuhafazasıhususunda2238sayılıKanun'un14üncümaddesihükümlerisaklıdır.

AilePlanlanmasıHizmetleriveGebeliğinSonaErdirilmesi

Madde30-İlgilininrızasımevcutolsunveyaolmasın,Bakanlıktarafındantespitedilmişolanlardışındakiilaçvearaçlaraile planlamasıhizmetlerindekullanılamaz.

Gebeliğinsonaerdirilmesi,2827sayılıNüfusPlanlamasıHakkındaKanunileöngörülenşartlaratabidir.Sterilizasyonvegebeliğinsonaerdirilmesihallerinde,hastanınrızasıileevliiseeşininderızasıgereklidir.

RızanınKapsamıveAranmayacağıHaller

Madde31-(Başlığıilebirliktedeğişik:RG-8/5/2014-28994)

Rızaalınırkenhastanınveyakanunitemsilcisinintıbbimüdahaleninkonusuvesonuçlarıhakkındabilgilendirilipaydınlatılması esastır.

Hastanınverdiğirıza,tıbbimüdahaleningerektirdiğisürecindevamıolanvezorunlusayılabilecekrutinişlemleridekapsar.Tıbbimüdahale,hastatarafındanverilenrızanınsınırlarıiçerisindeolmasıgerekir.

Hastayatıbbimüdahaledebulunulurkenyapılanişlemingenişletilmesigereğidoğduğundamüdahalegenişletilmediğitakdirde hastanınbirorganınınkaybınaveyafonksiyonunuifaedemezhalegelmesineyolaçabilecektıbbizarurethâlinderızaaranmaksızıntıbbimüdahalegenişletilebilir.


TıbbiAraştırmalardaRıza


ALTINCIBÖLÜM

TıbbiAraştırmalar


Madde32-Hiçkimse;Bakanlığıniznivekendirızasıbulunmaksızın,tecrübe,araştırmaveyaeğitimamaçlıhiçbirtıbbimüdahale konusuyapılamaz.

Tıbbiaraştırmalardanbeklenentıbbifaydavetoplummenfaati,üzerindearaştırmayapılmasınarızagösterengönüllününhayatından vevücutbütünlüğününkorunmasındanüstüntutulamaz.

Tıbbiaraştırmalar,sadece,mevzuatagörearaştırmadabulunmayanyetkiliveyeterlitıbbibilgivetecrübeyihaizolanpersoneltarafından,mevzuatilebelirlenmişbulunanyerlerdeyürütülür.

Gönüllününtıbbiaraştırmayarızagöstermişolması,buaraştırmadagörevalanpersonelinsorumluluğunuortadankaldırmaz.

GönüllününKorunmasıveBilgilendirilmesi

Madde33-Araştırmalarda,gönüllününsağlığınavediğerkişilikhaklarınazararverilmemesiiçingerekenbütüntedbirleralınır.Araştırmanıngönüllüyevereceğimuhtemelzararlaröncedentespitedilemediğitakdirde;gönüllü,rızasıbulunsadahi,araştırma


konusuyapılamaz.

Gönüllü;araştırmanınmaksadı,usulü,muhtemelfaydalarıvezararlarıvearaştırmayaiştiraketmektenvazgeçebileceğive araştırmanınhersafhasındabaşlangıçtaverdiğirızayıgerialabileceğihususlarında,öncedenyeterincebilgilendirilir.

RızaAlınmasınınUsülüveŞekli

Madde34-Tıbbiaraştırmahakkındayeterincebilgilendirilmişolangönüllününrızasınınmaddiveyamanevihiçbirbaskıaltında olmaksızın,tamamenserbestiradesinedayanılarakalınmasınaazamiihtimamgösterilir.

Tıbbiaraştırmalardarızayazılışekilşartınatabidir.

KüçüklerinveMümeyyizOlmayanlarınDurumu

Madde35-Reşitvemümeyyizolmayanlara,kendilerinefaydasıolmadan,sırftıbbiaraştırmaamacıgüdentıbbimüdahaleler hiçbirsurettetatbikedilemez.Faydalarıbulunmasışartıilereşitvemümeyyizolmayanlarüzerindetıbbiaraştırmayapılması, velilerininveyavasilerininrızasınabağlıdır.

Kanunitemsilcitarafındanmuvafakatverilmeyenhallerde,24üncümaddeninikincifıkrasıhükmüuygulanır.

İlaçveTerkiplerinAraştırmaAmacıylaKullanımı

Madde36-Özelmevzuatınagöreizinveyaruhsatalınmışolsadahi,sırftıbbiaraştırmaamacıilehastaüzerindekendirızasıve Bakanlığıniznibulunmaksızınhiçbirilaçveterkipkullanılamaz.

İlaçveterkiplerintıbbiaraştırmadakullanımı,29/11/1993tarihlive21480sayılıResmiGazete'deyayımlananİlaçAraştırmalarıHakkındaYönetmelikhükümlerinetabidir.


GüvenliğinSağlanması


YEDİNCİBÖLÜM

DiğerHaklar


Madde37-Herkesin,sağlıkkurumvekuruluşlarındagüvenlikiçindeolmayıbeklemevebunuistemekhaklarıvardır.

Bütünsağlıkkurumvekuruluşları,hastalarınveziyaretçiverefakatçigibiyakınlarınıncanvemalgüvenliklerininkorunmasıve sağlanmasıiçingereklitedbirlerialmakzorundadırlar.

Tutukluvehükümlerinsağlıkkurumvekuruluşlarındamuhafazalarıileilgiliözelmevzuathükümlerisaklıdır.

DiniVecibeleriYerineGetirebilmeveDiniHizmetlerdenFaydalanma

Madde38-Sağlıkkurumvekuruluşlarınınimkanlarıölçüsündehastalaradinivecibeleriniserbestçeyerinegetirebilmeleriiçin gerekentedbirleralınır.

Kurumhizmetlerindeaksamalarasebebiyetverilmemek,başkalarınırahatsızetmemekvepersonelcedüzenlenipyürütülentıbbi tedaviyehiçbirşekildemüdahaledebulunulmamakşartıilehastalaradinitelkindebulunmakveonlarımaneviyöndendesteklemek üzeretaleplerihalinde,diniinançlarınauygunolandingörevlisidavetedilir.Bununiçin,sağlıkkurumvekuruluşlarındauygunzamanvemekanbelirlenir.

İfadeyemuktedirolmayıpdadiniinancıbilinenvekimsesizolanagonihalindekihastalariçinde,talepşartıaranmaksızın,dini inançlarınauygunolandingörevlisiçağrılır.

Buhaklarınnasılvenezamankullanılacağıvebukonudaalınacaktedbirler,sağlıkkuruluşununçalışmausulveesaslarınıgösterenmevzuattaayrıcadüzenlenir.

İnsaniDeğerlereSaygıGösterilmesiveZiyaret

Madde39-Hasta,kişilikdeğerlerineuygunbirşekildeveortamdasağlıkhizmetlerindenfaydalanmahakkınasahiptir.

Sağlıkhizmetlerindegörevalanbütünpersonel;hastalara,yakınlarınaveziyaretçileregüleryüzlü,nazik,şefkatlivesağlıkhizmetleri ileilgilimevzuatvebuYönetmelikhükümlerineuygunşekildedavranmakzorundadır.

Sağlıkhizmetlerininhersafhasında,hastalara,onlarınbedeniveruhidurumlarıdikkatealınarak,hangiişleminnedenvenasıl yapıldığı,yapılacağıvebekletilmelerisözkonusuise,bekletilmeninsebeplerihususundagerekliveyeterlibilgiverilir.

Sağlıkkurumvekuruluşlarında,insanhaysiyetineyakışırgerekenhertürlühijyenikşartlarınsağlanması,gürültününverahatsızedici diğerbütünetkenlerinbertarafedilmesiesastır.Gerektiğinde,buhususlarhastatarafındantalepkonusuyapılabilir.

Hastaziyaretçilerininkabuledilmesi,kurumveyakuruluşçabelirlenenusulveesaslarauygunolarakvehastalarınhuzurve sükunlarınıbozacakfiilvetutumlarasebebiyetvermeyecekşekildegerçekleştirilirvebukonudagerekentedbirleralınır.


RefakatçiBulundurma

Madde40-Muayenevetedavisırasındahastayayardımcıolmaküzere;mevzuatınvekurumimkanlarınınelverdiğivehastanın sağlıkdurumunungerektirdiğiölçüde,tedavidensorumluolantabibinuygungörmesinebağlıolarak,refakatçibulundurulması istenebilir.

Buhakkınnasılvenezamankullanılacağıvebukonudaalınacaktedbirler,sağlıkkurumvekuruluşununçalışmausülveesaslarınıgösterenmevzuataayrıcadüzenlenir.

HizmetinSağlıkKurumveKuruluşuDışındaVerilmesi

Madde41-Hastalar,aşağıdakihallerdesağlıkhizmetlerindenbulunduklarıyerlerdedefaydalanabilirler:

 1. Koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde,
 2. Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde,
 3. Tabiiafetler gibi olağanüstü hallerde.

Hizmetinsağlıkkuruluşudışındaverilmesiileilgiliusulveesaslar,Bakanlıktarafındanayrıcadüzenlenir.

SEKİZİNCİBÖLÜM

SorumlulukveHukukiKorunmaYolları Müracaat,ŞikayetveDavaHakkı

Madde42-Hastanınvehastaileilgilibulunanların,hastahaklarınınihlalihalinde,mevzuatçerçevesindehertürlümüracaat, şikayetvedavahaklarıvardır.

HastanınUymasıGerekenKurallarMadde42/A(Ek:RG-8/5/2014-28994)

Hastasağlıkhizmetialırkenaşağıdakikurallarauyar:

 1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 2. Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 3. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur. ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 4. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 5. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 6. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında (Değişik İbare:RG-23/12/2016-29927)hasta haklarıbirimine başvurur.

HastaHaklarıBirimleri(2)HastaHaklarıKurulları,SertifikalıEğitim Madde42/B(Ek:RG-8/5/2014-28994)

Hastahaklarıuygulamalarınınyürütülmesiamacıylasağlıkkurumvekuruluşlarıbünyesinde(Değişikİbare:RG-23/12/2016-29927) hastahaklarıbirimlerioluşturulur.

İlsağlıkmüdürlüğü;üniversitehastaneleri,askerihastanelerveözelsağlıkkurumvekuruluşları,kamuhastaneleri,ağızdişsağlığı merkezleri,ailesağlığımerkezlerivetoplumsağlığımerkezlerindengelenbaşvurularıdeğerlendirmek,kararabağlamak,öneri sunmakvedüzelticiişlemleribelirlemeküzereHastaHaklarıKuruluoluşturur.

Kurul,başkandahilaşağıdakiüyelerdenoluşur.İlsağlıkmüdürüveyamüdürlüktemsilcisiKurulunbaşkanıdır.

Diğerüyelerşunlardır:şikayetedilenpersonelinvarsabirişyerisendikatemsilcisi,şikayetedilenpersonelingörevyaptığıkurumunildekiüstyöneticisitarafındangörevlendirilenbirkurumtemsilcisi(üniversiterektörlüğü,HalkSağlığıMüdürlüğü,KamuHastaneleriBirliğiGenelSekreterliği),özelsağlıkkuruluşlarındaisekuruluşunüstyöneticisitarafındanbelirlenenbirtemsilci,hastahakları

derneklerindenyoksatüketiciderneklerindenbirtemsilci,valilikçegörevlendirilenbirvatandaş.(1)


Birdenfazlahastahaklarıderneğininveyatüketiciderneğininbaşvurmasıdurumunda,dernektemsilcisiilsağlıkmüdürlüğüncekura yoluylabelirlenir.

İlsağlıkmüdürlüğüihtiyaçhalindebirdenfazlakuruloluşturabilir.

BuYönetmelikkapsamındayapılacaksertifikalıeğitimler4/2/2014tarihlive28903sayılıResmîGazete’deyayımlananSağlık BakanlığıSertifikalıEğitimYönetmeliğihükümlerinetabidir.

KurulunGörevleri,ÇalışmaUsulveEsaslarıMadde42/C(Ek:RG-8/5/2014-28994)

Kurulungörevleriileçalışmausulveesaslarışunlardır;

 1. Kurul, sağlık kurum ve kuruluşu tarafından yerinde çözülemeyen yazılı ve/veya elektronik başvuruları değerlendirir.
 2. Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranış sebebiyle kurul tarafından verilen ihlal kararları, ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna ve ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Son altı ay içerisinde ikiden fazla hak ihlali kararı verilen sağlık meslek mensubu hakkındaki dosya 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre Sağlık Meslekleri Kuruluna gönderilir.
 3. Kurul, gerek görürse hasta hakları ihlaline sebep olabilecek uygulamaları inceler ve hasta haklarının geliştirilmesi için öneri ve düzeltici işlem belirlenmesine karar verir. Sağlık kurum ve kuruluşu belirlenen süre içinde gerekli önlemleri alır, girişimlerde bulunur ve yapılan işlem hakkında kurulu bilgilendirir.

  ç)(MülgaCümle:RG-23/12/2016-29927)(…)Sekretaryahizmetleriilsağlıkmüdürlüğühastahakları koordinatörlüğünceyürütülür.

 4. Kurul, başvurunun kurula ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde başvuru hakkında karar verir.
 5. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Karara itirazı olan üyelerin karşı oy gerekçeleri, kararın altına özet olarak yazılır.
 6. Kararlar,üyeler tarafından imzalanarak dosyalanır. Kararlar ilgili sağlık kurum ve kuruluşu ile başvurana bildirilir.
 7. (Değişik İbare:RG-23/12/2016-29927)Hasta hakları birimine yapılan başvurular ve kurulda görüşülen dosyalar gizlidir, hiçbir şekilde üçüncü kişilere bilgi verilemez. Bilgi ve dosyalar resmi olarak talep edilmesi kaydıyla idari soruşturma yapan incelemeciye ya da adli mercilere gizliliğe riayet edilerek verilir. Kurul üyeleri gizliliğe riayet etmekle yükümlüdür.

  ğ)Kurulgerekgördüğündeilgililerikuruladavetedebilir.

 8. Sivil toplum temsilcisi ve sendika temsilcisi olan üyelerin görev süresi takvim yılıdır. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç defa katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bu kişiler üç yıl süreyle yeniden üye olarak seçilemez. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

ı)Tıbbihataiddialarınailişkinbaşvurularkurultarafındandeğerlendirilmez.

İlsağlıkmüdürlüğüncebuYönetmelikuygulamalarınaaykırıdavranışıtespitedilenkurulüyelerininüyeliğinesonverilirvebunlar beşyılsüreyleyenidenüyeolarakseçilemez.

Hastahaklarıkurulukararlarınınözeti,şikayetedilenkişiisimlerineyerverilmeksizinilsağlıkmüdürlüğününinternetsayfasında duyurulur.

SağlıkKurumveKuruluşlarınınSorumluluğu

Madde43-Hastahaklarınınihlalihalinde,personeliistihdamedenkurumvekuruluşaleyhinemaddiveyamaneviveyahuthem maddivehemdemanevitazminatdavasıaçılabilir.

Ancak,aleyhinedavaaçılacakmerciinkamukurumvekuruluşuolmasıhalinde;

 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12 nci maddesine göre; hakkın bir idari işlem dolayısı ile ihlal edilmesi halinde ilgililer, doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine dava açma süresi içerisinde tam yargı davası açabilirler.
 2. AynıKanun'un 13 üncü maddesi uyarınca, zarar verici eylemin öğrenildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde maddi ve manevi tazminat olarak istenilen tazminat miktarı ayrı ayrı gösterilerek idareye müracaat edilmesi ve talebin açıkça veya zımnen reddi halinde kanuni süresi içinde idari yargı mercilerinde dava açılması gerekir.

DevletMemuruveyaDiğerKamuGörevlisiPersonelinSorumluluğu


Madde44-BuYönetmelik'tegösterilmişolanhastahaklarınınfiilenkullanılmasınamaniolanveyabuhaklarıbaşkaşekildeihlal edenpersonelin,cezai,maliveinzibatisorumluluklarınıntamamıveyabunlardanbirkısmıdoğabilir.

Birincifıkradabelirtilensorumluluklarharicinde,ihlalindurumunagöre,personeliistihdamedenkurumvekuruluştarafından personelhakkındauygulanacakidaritedbirvemüeyyidelersaklıdır.

KamuPersonelininSorumluluğunuTespitUsulü

Madde45-Kamukurumvekuruluşlarındagörevlipersonelin,hastahaklarınıihlaledenfiilvehalleri,şikayethalindeveya idarecekendiliğindentespitedildiğinde,hadisenintakibi,soruşturulmasıvegerekirisemüeyyideyebağlanmasıiçindoğrudan valiliklerceveyahutBakanlıkveyapersonelingörevliolduğukurumlartarafındanmüfettişveyamuhakkikgörevlendirilir.

KamuPersoneliHakkındakiMüeyyideler

Madde46-HastahaklarınınDevletmemuruveyadiğerkamugörevlisipersoneltarafındanvegörevlerisırasındaherhangibir şekildeihlalihalindeuygulanacakmüeyyideleraşağıdagösterilmiştir:

 1. Kamu görevlisi olan personelin fiilinin niteliğine göre, soruşturmacı tarafından hakkında disiplin cezası teklif edilmiş ise, mevzuatın öngördüğü disiplin cezaları yetkili amir veya kurullarca usulüne göre takdir edilir.
 2. Hak ihlali aynı zamanda ceza hukukuna göre suç teşkil ettiği takdirde, memur olan personel hakkında, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturma sonucunda lüzum-u muhakeme kararı verilir ise, dosya cumhuriyet başsavcılığı'na gönderilerek ceza davası açılması ve böylece personel hakkında fiiline uygun bulunan cezai müeyyidenin tatbiki sağlanır.
 3. Anayasa'nın 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 129 uncu maddesinin beşinci fıkrası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 13 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, memurların ve diğer kamu görevlilerinin hukuki sorumluluğu doğrudan doğruya memur aleyhine açılacak dava yolu ile gerçekleştirilemez. Dava, 43 üncü maddede gösterilen usule göre, ancak idare aleyhine açılabilir. Bu personelin hukuki sorumluluğunun doğması, idare aleyhine açılacak dava neticesinde tazmin kararı verilmesine bağlıdır.

  Kamugörevlisipersonelinverdiğizarar,mahkemekararıüzerineidaretarafındantazminedildiktensonra,müsebbibiolansorumlupersonelerücuedilir.

 4. Kamu görevlisi personelin mesleklerini resmi görevleri dışında serbest olarak icra etmekte iken işledikleri fiillerden dolayı haklarında 47 nci maddeye göre işlem yapılır.

KamuGörevlisiOlmayanPersonelinSorumluluğu

Madde47-HastahaklarınınDevletmemuruveyadiğerkamugörevlisiolmayanpersoneltarafındanherhangibirşekildeihlali halindeuygulanacakmüeyyideleraşağıdagösterilmiştir:

 1. Kamu görevlisi olmayan personel; hakları ihlal edilen hastanın doğrudan vaki olacak şikayeti üzerine veya bu fiillerin başka şekilde tespiti halinde Bakanlık veya başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bildirim üzerine, bunların özel kanunlara göre kurulmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları haysiyet divanlarınca disiplin cezaları ile cezalandırılabilir.
 2. Kamu görevlisi olmayan personelin hasta haklarını ihlallerinden doğan hukuki sorumlulukları, genel hükümlere göre doğrudan doğruya kendilerine veya bunları çalıştıran kurum ve kuruluşlara karşı veya hem kendilerine ve hem de çalıştıranlara karşı birlikte dava açılarak ileri sürülebilir.
 3. Kamu görevlisi olmayan personel hakkında, ceza hukukuna göre suç teşkil eden fiilleri sebebiyle cezai müeyyideler tatbik edilmesi, genel hükümlere göre doğrudan doğruya cumhuriyet savcılıklarına yapılacak ihbar veya şikayet yoluyla gerçekleştirilebilir.

DOKUZUNCUBÖLÜM

SonHükümler

KurumveKuruluşYetkililerininrevi

Madde48-Sağlıkkurumvekuruluşlarınınyetkilileri;buYönetmelik'tevediğermevzuattabelirtilenhastahaklarınınlafzınave ruhunauygunolarakkullanılabilmesineyardımcıolmakamacıilebuYönetmelik'tegösterilen"hastahakları"nıbirliste,tabelaveya broşürhalinegetirerek,bunlarısağlıkkurumvekuruluşunun,hastalar,personelveziyaretçilertarafındankolaycaulaşılıpokunabilecekuygunyerlerindebulundurmakdadahilolmaküzere,gerekenbütüntedbirlerialmaklamükellefveyetkilidir.

SaklıOlanHükümler

Madde49-Milligüvenliğin,kamudüzeninin,kamuyararının,genelahlakınvegenelsağlığınkorunmasımaksatlarıvekanun hükümleriilegetirilenözeldüzenlemelervesınırlamalarsaklıdır.

GeçişHükmü


GEÇİÇİMADDE1(Ek:RG-8/5/2014-28994)(Değişik:RG-23/12/2016-29927)

Sağlıkkurumvekuruluşlarıbünyesindebulunanhastailetişimbirimleri,engeçbirayiçerisindehastahaklarıbiriminedönüştürülür.

Yürürlük

Madde50-BuYönetmelik,yayımıtarihindeyürürlüğegirer.

Yürütme

Madde51-BuYönetmelikhükümleriniSağlıkBakanıyürütür.